STATUT STOWARZYSZENIA
PROMOCJI DZIEDZICTWA „KASZTELANIA OSTROWSKA”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie może używać skróconych nazw Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa lub Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” lub Kasztelania Ostrowska oraz akronimu StowKO.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.

§ 6

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo do posiadania oraz używania pieczęci, odznak i logo zgodnie z obowiązującym w tym względzie przepisami.

§ 8

W celu rozwoju współpracy zagranicznej i ułatwienia przekazu informacji Stowarzyszenie może używać tłumaczonej na języki obce nazwy organizacji i jednostek mu podległych.

§ 9

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną mającą na celu:

a. działania na rzecz badań naukowych i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zachowania zrównoważonego krajobrazu - naturalnego z rolniczym;

b. działania na rzecz zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kultury;

c. działania na rzecz propagowania historii oraz ochrony dziedzictwa historycznego

d. wspieranie społecznej aktywności obywateli;

e. rozwój świadomości społecznej o korzyściach płynących z ochrony środowiska naturalnego i miejsc kulturowo-historycznych w ramach zrównoważonego rozwoju;

f. informowanie i edukację społeczeństwa z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz o dziedzictwie kulturowym i historycznym;

g. promocję regionu.

§ 11

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. przeprowadzanie na obiektach przyrodniczych badań naukowych, inwentaryzacji zasobów i wykonywanie zabiegów ochronnych;

b. monitoring i diagnozowanie zagrożeń dla cennych przyrodniczo obszarów i ginących gatunków;

c. inicjowanie, uczestnictwo w planowaniu, wskazywanie zalecanych działań ochronnych oraz realizację projektów ochrony, zagospodarowania przestrzennego, renaturalizacji oraz rewitalizacji obiektów przyrodniczych i kulturowo-historycznych;

d. nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy o historii jako forma animowania kultury;

e. odszukiwanie i zakładanie dokumentacji historycznych oraz prowadzenie badań na polu historii społeczności i regionów;

f. organizowanie warsztatów edukacyjnych, sympozjów, wykładów otwartych i innych form popularyzujących wiedzę w szczególności o przyrodzie, dziedzictwie kulturowym i współczesnej kulturze, historii i dobrach historycznych;

g. prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego;

h. prezentowanie dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności;

i. publikowanie rezultatów prowadzonych prac w wydawnictwach fachowych i popularnonaukowych;

j. prowadzenie działalności wydawniczej w formie czasopism, książek, materiałów dydaktyczno-informacyjnych oraz wystaw;

k. wymianę wiedzy i doświadczeń przez współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze;

l. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. sympatyków,
d. honorowych

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, będąca wcześniej członkiem wspierającym Stowarzyszenia oraz która deklaruje pomoc rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, a także wykazała wcześniej zwiększoną aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po:

a. złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie;

b. przedstawieniu pozytywnej opinii wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po:

a. złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie;
b. przedstawieniu pozytywnej opinii przynajmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani na wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przy akceptacji większości zwykłej Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 17

1. Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która deklaruje chęć uczestnictwa w wybranych działaniach Stowarzyszenia oraz wykazuje poparcie dla realizowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.

2. Członkiem sympatykiem zostaje się na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po:

a. złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie;
b. przedstawieniu pozytywnej opinii przynajmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie sympatycy nie biorą udziału w wyborach, natomiast mogą korzystać z wybranych form działalności Stowarzyszenia

§ 19

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c. regularnego opłacania składek.

§ 20

Członkowie honorowi i sympatycy są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd na drodze uchwały:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
• z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia;
• z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku;
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia przy akceptacji 2/3 Zarządu Stowarzyszenia;

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w czasie 14 dni od podjęcia uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i sympatycy oraz zaproszeni goście.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a.         określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.         uchwalanie zmian statutu,

c.         wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e.         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

f.          podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g.         podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 sumarycznej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia koordynuje działalność Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. realizacja uchwał Zarządu,

d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

h. zwoływanie Walnego Zebrania,

i. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 29

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 10 osób w tym prezesa, sekretarza oraz od 1 do 3 wiceprezesów. Prezesa, sekretarza i wiceprezesów Zarząd wybiera spośród swoich członków zwyczajnych.

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

 

Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności lub niegodnego reprezentowania Stowarzyszenia,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 33

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 34

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

§ 35

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 38

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 40

1. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający płacą składkę równą stawce podstawowej, a członkowie zwyczajni dwukrotność stawki podstawowej.

3. Składki płacone są na okres pół roku.

§ 41

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na postawie własnej uchwały likwidatorem stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, sąd zarządza likwidacje i wyznacza likwidatora.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale zebrania członków o likwidacji Stowarzyszenia.

4. W razie braku uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 17 grudnia 2014 roku