Lokalizacja, granice Kasztelanii Ostrowskiej

 

Kasztelania Ostrowska zajmuje obszar centralnej Polski w obrębie historyczno-geograficznej krainy Wielkopolski.
Zgodnie z średniowiecznym podziałem terytorialnym jest to rejon na wschód od granicy biskupstwa poznańskiego, obejmując prawdopodobnie tereny na południe od rzeki Małej Wełny do doliny rzeki Główny i Lasów Czerniejewskich. Należy jednak zaznaczyć, że ustalenie dokładnego przebiegu granic nie jest możliwe. Zasięg użytkowanych gruntów na potrzeby osady wyznaczała sama przyroda - granicami były czynniki topograficzne, działy wodne i duże kompleksy leśne, na obrzeżach których prowadzono gospodarkę wypaleniskową i hodowlę.

 


Możliwy przebieg historycznych granic Kasztelanii Ostrowskiej (Grygorowicz za Leśnym 1976, zmienione i uzupełnione Maciej Jędrzejczak)