STATUT FUNDACJI
LABORATORIUM SZTUKI I DZIEDZICTWA „INSPEKT”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40
z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogumiłę Bach w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Jana Matejki 28/49 lok. 5,
w dniu 27 lutego 2017 r.

 

§ 3

Fundacja może używać skróconych nazw Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa lub Inspekt.

 

§ 4

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lednogóra.

 

§ 6

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 7

 1. Fundacja ma prawo do posiadania oraz używania pieczęci, odznak i logo zgodnie z obowiązującym w tym względzie przepisami.
 2. W celu rozwoju współpracy zagranicznej i ułatwienia przekazu informacji Fundacja może używać tłumaczonej na języki obce nazwy organizacji i jednostek jej podległych.

 

§ 8

Fundacja jest zawiązana na czas nieoznaczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1)            zwiększanie świadomości społeczeństwa z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz zjawisk artystycznych;

2)            rozwój ośrodków edukacyjno-twórczych i badawczych związanych z pracami nad przyrodą, historią, kulturą i zjawiskami artystycznymi;

3)            rozpowszechnianie wyników badań i prac twórczych;

4)            tworzenie warunków dla działalności artystycznej i projektowej;

5)            wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wiedzy
i umiejętności specjalistycznych oraz twórczości;

6)            partycypację w organizowaniu ładu przestrzennego i opiece nad dziedzictwem;

7)            popularyzację dziedzictwa przyrodniczego w aspekcie wykorzystywania rodzimych dóbr naturalnych i wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju;

8)            prowadzenie działań ochronnych i dydaktycznych dotyczących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz interwencji związanych
z przeciwdziałaniem ich niszczeniu;

9)            rozwój turystyki inspirowanej dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym oraz nowymi zjawiskami artystycznymi i wiedzą popularnonaukową;

10)        rozwój społecznego zaangażowania obywateli i współpracy środowisk badaczy, twórców oraz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych.

§ 10

Fundacja swe cele realizuje przez :

1)            opracowanie materiałów popularyzujących wiedzę i twórczość;

2)            rozbudowę sieci współpracy i udostępniania koncepcji promowania walorów przyrodniczo-kulturowych;

3)            prowadzenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i społeczno-humanistycznych oraz prac koncepcyjnych nad kształtowaniem turystyki;

4)            rozbudowę infrastruktury, pozyskiwanie nieruchomości dla celów edukacji, twórczości oraz wdrażania ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego;

5)            tworzenie warunków dla działalności artystycznej, rozwoju pracowni oraz autorskich koncepcji i wdrażanie edukacji artystycznej;

6)            kolekcjonowanie, archiwizację i prowadzenie edukacji o dobrach dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego;

7)            wystawiennictwo i organizowanie innych wydarzeń kulturalnych;

8)            opiekę i udostępnianie historycznych miejsc i budynków;

9)            działalność wydawniczą fachową i popularnonaukową;

10)        tworzenie i rozpowszechnianie informacji przez nowe media;

11)        produkcję i projekcję materiałów audiowizualnych;

12)        działalność artystyczną i projektową;

13)        realizację zajęć wyrównujących szanse dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych oraz twórczości;

14)        tworzenie opracowań w zakresie planowania przestrzennego, kształtowania krajobrazu oraz ochrony zabytków;

15)        prowadzenie doradztwa związanego ze środowiskiem;

16)        uprawę i rozmnażanie roślin oraz pielęgnację zieleni w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju;

17)        pozyskiwanie i przetwarzanie roślin, także tych występujących stanie dzikim oraz wytwarzanie produktów inspirowanych naturą;

18)        dystrybucję produktów inspirowanych naturą i twórczością;

19)        monitoring i opiekę nad dziedzictwem przyrodniczym, w szczególności przez prowadzenie dokumentacji przyrodniczych, powoływanie obszarów chroniących przyrodę, wdrażanie działań ochronnych, ochronę in situ i ex situ, udział
w kształtowaniu krajobrazu i ładu przestrzennego oraz udostępnianie obiektów dla celów dydaktycznych;

20)        organizowanie dostępu do ciekawych przyrodniczo miejsc oraz inicjatyw kulturowo-artystycznych, koordynując koncepcję turystyki kwalifikowanej, przejazdy oraz realizację oferty turystycznej;

21)        diagnozowanie potrzeb społecznych;

22)        integrowanie środowisk badaczy, artystów i społeczników oraz tworzenie platformy współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI

 

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem,
 2. Rada Naukowa, zwana w dalszej części statutu Radą.

 

§ 12

Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

ZARZĄD

 

§ 13

Zarząd koordynuje działalność Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Fundacji
 2. podejmowanie uchwał
 3. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6.        reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 7. dokonywanie wyboru przedsięwzięć realizowanych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 9. i.        udzielania pełnomocnictw,
 10. j.        tworzenie i organizowanie oddziałów Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania.

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób (członków zarządu), w tym prezesa i od 1 do 3 wiceprezesów, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Zarząd w drodze uchwały przy czym liczba jego członków nie może być większa, niż to przewiduje ust. 1.
 4. Jeżeli zmiana składu Zarządu w trybie określonym w ust. 3 nie byłaby możliwa, zmiany dokonuje Fundator.
 5. Członek organu Stowarzyszenia może złożyć dobrowolną rezygnację z pełnionej funkcji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)            złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

2)            uchwały o uchyleniu z funkcji członka Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich pozostałych członków Zarządu,

3)            utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4)            śmierci członka Zarządu.

 

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

 

RADA NAUKOWA

 

§ 17

Rada Naukowa jest organem, który może zostać powołany w jako zespół doradczy
i opiniujący działalność Fundacji w zakresie poprawności merytorycznej badań
i opracowań naukowych.

 

§ 18

Do kompetencji Rady należy:

1)            dokonywanie oceny merytorycznej projektów badawczych, finansowanych ze środków Fundacji,

2)            podejmowanie uchwał,

3)            opracowania projektów dokumentów o charakterze doradczym,

4)            wydawania rekomendacji,

5)            współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,

6)            przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Naukowej oraz wprowadzanie zmian w tym Regulaminie.

§ 19

 1. Rada składa się z od 2 do 10 osób powoływanych przez Zarząd na indywidualne, odnawialne 2-letnie kadencje. 
 2. W skład Rady wchodzą osoby uznane za autorytety naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i sztuk pięknych.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą oraz reprezentuje Radę Naukową na zewnątrz.
 4. Zarządowi służy prawo odwołania Rady lub każdego z jej członków w każdym czasie.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

1)            złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

2)            ukończenia kadencji, przy jednoczesnym braku woli przedłużenia ze strony członka Rady lub Zarządu,

3)            odwołania przez Zarząd,

4)            utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

5)            śmierci członka Rady.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady oraz Zarząd.
 4. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 21

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000,00  zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 22

1.    Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1.  dochody z majątku Fundacji,
 2.  darowizny, zapisy i spadki,
 3.  subwencje i dotacje,
 4.  ofiarność publiczna,
 5.  działalność odpłatna pożytku publicznego,
 6.  działalność gospodarcza,
 7.  nawiązki sądowe,
 8.  inne.

2.    Majątek Fundacji przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 23

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zabrania się:

1)            udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)            przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 24

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
  w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, przy czym przedmiot działalności gospodarczej i przedmiot odpłatnej działalności statutowej, w przypadku jej prowadzenia, nie może się pokrywać.
 2. W chwili rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarcza nie jest prowadzona. O chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej formie
  i zakresie określonym niniejszym statutem decyduje Zarząd w formie uchwały.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych. 
 4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest, zgodnie
  z klasyfikacją PKD 2007:

01.2       Uprawa roślin wieloletnich

01.28    Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.30    Rozmnażanie roślin

01.63    Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64    Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

02.30    Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

10.32    Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39    Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.82    Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83    Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84    Produkcja przypraw

11.07    Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych
i pozostałych wód butelkowanych

32.40    Produkcja gier i zabawek

49.39    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.30    Pola kempingowe

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.30    Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11    Wydawanie książek

58.14    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19    Pozostała działalność wydawnicza

59.11    Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14    Działalność związana z projekcją filmów

62.01    Działalność związana z oprogramowaniem

63.12    Działalność portali internetowych

68.10    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.11    Działalność w zakresie architektury

72.19    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

74.10    Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20    Działalność fotograficzna

74.90    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.21    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.40    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12    Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

81.30    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

85.52    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.03    Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej

90.04    Działalność obiektów kulturalnych

91.02    Działalność muzeów

91.03    Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04    Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

94.99    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 26

1.    Uchwalanie statutu lub jego zmiana, w tym również zmiana celów i sposób ich realizacji oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania z głosem stanowiącym.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.

3.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji nie uregulowanych
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. z 2016 poz.40).

 

Strona 1 z 1