Dzikie Dziedzictwo - zakończyliśmy projekt inwentaryzacji ekosystemów leśnych

 

Zakończyliśmy badania terenowe! Nasza wiedza i renoma Stowarzyszenia zdobyły poparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stowarzyszenie latem 2015 roku przeprowadziło całościowe inwentaryzacje specjalistyczne cennych i rzadkich gatunków roślin lasów w południowo-wschodniej części Kasztelanii Ostrowskiej. Wyniki ostatecznie znane, dotacja rozliczona. W ramach projektu objęliśmy także monitoringiem przyrodniczym populację bardzo cennego gatunku z naszego terenu obuwika pospolitego Cypripedium calceolus. Dane uzyskane podczas prac terenowych posłużą propozycji wyznaczenia obszarów, które w ramach ochrony dziedzictwa regionalnego uwzględnią właściwe zagospodarowanie krajobrazu i cennych miejsc. Wyniki badań będziemy sukcesywnie przedstawiać.

 

W makroprojekcie "Dzikie Dziedzictwo" ujęte są działania związane z uzupełnianiem wiedzy o zasobach krainy Kasztelanii Ostrowskiej. W ramach tego makroprojektu, zrealizowaliśmy projekt, w którym udział wzięli przyrodnicy zajmujący się regionem od wielu lat. Projekt wartości ponad 19 tys. zł umożliwił wykonanie specjalistycznej dokumentacji i zakup sprzętu potrzebnego do czynnej ochrony ekosystemów półnaturalnych. 

 

Dokumentacja populacji cennych roślin naczyniowych ekosystemów leśnych

 

Uzyskaliśmy najbardziej aktualną wiedzę o szczegółowym występowaniu cennych i chronionych gatunków roślin w lasach regionu południowej Kasztelanii Ostrowskiej. Większość notowań to pierwsze odkrycia stanowisk autorstwa przyrodników ze Stowarzyszenia. Baza danych GIS umożliwi eksperckie zaplanowanie działań ochronnych w stosunku do elementów naszego dziedzictwa przyrodniczego. Los wszystkich populacji będzie można śledzić w kolejnych latach, dzięki czemu poznamy tendencje poztywne, jak i możliwe zagrożenia.

Szczególnie cennym rezultatem przeprowadzonych badań w odniesieniu do kwerendy literaturowej jest stwierdzenie pierwszy raz na tych terenach niektórych gatunków, których stanowiska w tej części Polski dotychczas nie były znane. Pozwala to poszerzyć stan dzisiejszej wiedzy o walorach przyrodniczych i zasięgu występowania rzadkich, cennych gatunków roślin naczyniowych Polski.

Naparstnica zwyczajna - rzadki gatunek okrajków leśnych
w Kasztelanii Ostrowskiej (fot. Maciej Jędrzejczak)

 

 

Ochrona czynna i monitoring populacji obuwika pospolitego

 

Wyjściowy stan populacji obuwika pospolitego uznać można za niewystarczający dla perspektyw zachowania populacji. W przypadku stanowiska obuwika w Kasztelanii Ostrowskiej konieczne jest ograniczenie czynników mogących zagrozić liczebności populacji, w tym zgryzanie przez zwierzynę płową, wzrost ocienienia i konkurencji ze strony ekspansywnych bylin runa leśnego.

Obuwik pospolity - jeden z najcienniejszych gatunków
Kasztelanii Ostrowskiej (fot. Agata Ożarowska-Nowicka)

 

Najważniejszym celem na najbliższe lata będzie optymalizacja warunków występowania populacji - utrzymanie świetlistego drzewostanu liściastego, powstrzymywanie konkurencji ze strony ekpansywnych bylin, ograniczenie wpływu roślinożerców zjadających młodociane pędy. Opieka nad tym wyjątkowym gatunkiem jest sztandarowym działaniem Stowarzyszenia w zakresie ochrony przyrody Kasztelanii Ostrowskiej. Planujemy w latach kolejnych rozszerzać monitoring środowiskowy o kolejne siedliska i gatunki. Właściwe spojrzenie na walory regionalne będzie więc możliwe tylko wtedy, gdy działania będą koordynowane według wspólnej metodyki i zespołu osób, uwzględniających uwarunkowania środowiskowe w makroskali całej krainy.

O kolejnych wynikach niebawem!

 

Maciej Jędrzejczak

 Przedsięwzięcie pn.: „Ochrona czynna obuwika pospolitego oraz opracowanie dokumentacji do utworzenia obszarowej formy ochrony w południowej części Kasztelanii Ostrowskiej. Etap 1. Rośliny naczyniowe ekosystemów leśnych” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

www.wfosgw.poznan.pl

 

 

Strona 1 z 1