Działanie projektowe obejmujący krytyczną listę najcenniejszych gatunków

Działanie projektowe obejmujący krytyczną listę najcenniejszych gatunków

w ramach projektu Dzikie Dziedzictwo

Czerwona Lista jest jednym z działań projektu Dzikie Dziedzictwo

Czerwona Lista jest jednym z działań projektu Dzikie Dziedzictwo

poznaj pozostałe

Działanie projektowe obejmujący krytyczną listę najcenniejszych gatunków

Działanie projektowe obejmujący krytyczną listę najcenniejszych gatunków

w ramach projektu Dzikie Dziedzictwo

Czerwona Lista jest jednym z działań projektu Dzikie Dziedzictwo

Czerwona Lista jest jednym z działań projektu Dzikie Dziedzictwo

poznaj pozostałe

Czerwona Lista Roślin Naczyniowych i Ekosystemów Kasztelanii Ostrowskiej

 

Poniższy wykaz stanowi autorski wykaz rzadkich i cennych komponentów środowiska przyrodniczego dla całości obszaru Kasztelanii Ostrowskiej oraz obszarów wchodzących w jej skład. Lista przedstawia wartościowe gatunki i ekosystemy (określane jako "siedliska" w aktach prawa np. Dyrektywa Siedliskowa) ze względu na kryteria zewnętrzne (prawo krajowe i międyznarodowe oraz ocena rzadkości gatunków w skali Wielkopolski) oraz kryteria wewnętrzne, oparte na własnych i literaturowych obserwacjach liczby stanowisk oraz liczebności gatunków / areałów zajmowanych przez biotopy na terenie Kasztelanii Ostrowskiej. Opracowanie tego typu pozwala dokładniej spojrzeć na stan lokalnych zasobów naturalnych w kontekście mniejszych jednostek terytorialnych (np. gminy) i co za tym idzie lepiej ocenić skalę unikatowości i zagrożenia elementów przyrodniczych.

 

Aut. Maciej Jędrzejczak, Natalia Olejnik

 

 

RZADKIE ROŚLINY NACZYNIOWE                                < < < < < < < < < < 

 

RZADKIE EKOSYSTEMY                                                < < < < < < < < < < 

 

 

 


Kryteria wyboru gatunków :

- gatunki prawnie chronione (ściśle i częściowo) w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej roślin z 2012 r.

- gatunki ujęte w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG) Unii Europejskiej

- gatunki z Czerwonej Listy Roślin Naczyniowych Wielkopolski (Jackowiak i in. 2007)

- gatunki, których lokalne populacje obejmują (1) do 10 stanowisk lub (2) łącznie poniżej 250 osobników

 

 


Kryteria wyboru ekosystemów :

- ekosystemy ("siedliska") ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG) Unii Europejskiej

- ekosystemy (1) uznawane za zanikające w skali Polski, (2) występujące w rozproszeniu na opisywanym obszarze, (3) zajmujące łączny areał poniżej 25 ha

- ekosystemy naturalne lub półnaturalne (często ekstrazonalne)